Psykoterapibiennalen 2020

Utenforskap

  • Psykoterapiens betydning for inklusjon og samhørighet

Sted: DBL-bygget, Diakonhjemmet Sykehus, stort auditorium, Oslo
Tid: Mandag 30. mars 2020

Begrepet «utenforskap» brukes om manglende tilknytning til samfunnet rundt den enkelte. Stikkord er ensomhet og stigma, arbeidsuførhet og funksjonshemning, mobbing og utstøting. Motsatsen er opplevelse av fellesskap og samhørighet, raushet og åpenhet for mangfold. Kommunenes Sentralforbund beskriver utenforskap som et nasjonalt problem som reduserer livskvaliteten i befolkningen og som koster samfunnet enorme summer. Betydningen av å investere i enkeltmenneskets livskvalitet og fremtid fremheves. Psykoterapi er en samlebetegnelse for behandlingsmetoder bygget på relasjon, kommunikasjon og inklusjon. På konferansen vil pasienter og terapeuter gi eksempler på terapeutiske tiltak for å fremme samhørighet og samtidig kunne omfavne annerledesheten.

Arrangører av Psykoterapibiennalen er institutter og foreninger for videreutdanning i psykoterapi som mottar støtte fra Helsedirektoratet. Vi ønsker å få frem psykoterapiens sentrale rolle i behandling av psykiske plager og lidelser. Gjennom praksisnære innlegg vil vi gi et innblikk i ulike anvendelsesområder. Erfaring og forskning viser at psykoterapi er til stor hjelp for brukerne, og at psykoterapeuten må ha en god opplæring i psykoterapi tillegg til sin profesjonsutdanning.

Vi ønsker å invitere alle som har betydning for utformingen av tilbud innenfor psykisk helse til å delta!

Psykoterapibiennalen er godkjent som 6,5 timers vedlikeholdsaktivitet av Norsk psykologforening.