Psykoterapibiennalen 2023

Samarbeidsrådet ønsker velkommen til en ny biennale med tema

Utenforskap – Psykoterapiens betydning for inklusjon og samhørighet

Begrepet «utenforskap» brukes om manglende tilknytning til samfunnet rundt den enkelte. Stikkord er ensomhet og stigma, arbeidsuførhet og funksjonshemning, mobbing og utstøting. Motsatsen er opplevelse av fellesskap og samhørighet, raushet og åpenhet for mangfold. Kommunenes Sentralforbund beskriver utenforskap som et nasjonalt problem som reduserer livskvaliteten i befolkningen og som koster samfunnet enorme summer. Betydningen av å investere i enkeltmenneskets livskvalitet og fremtid fremheves. Psykoterapi er en samlebetegnelse for behandlingsmetoder bygget på relasjon, kommunikasjon og inklusjon. På konferansen vil pasienter og terapeuter gi eksempler på terapeutiske tiltak for å fremme samhørighet og samtidig kunne omfavne annerledesheten.

Sted: Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien, 29, 0167 Oslo
Sal: Wergeland

Tid: Mandag 20. mars 2023 kl. 09:00 – 15:30

Pris kr. 300,-.
Påmelding til e-post: lene@kognitiv.no – husk å oppgi navn, arbeidssted, og fullstendig fakturaadresse så får du tilsendt faktura elektronisk. Husk RESH, koststed eller tilsvarende der det er nødvendig.
Vi fakturerer etter «førstemann til mølla»-prinsippet.

Målgruppe: Helsemyndigheter, ledere i helsetjenestene, brukerorganisasjoner, fagpersoner og andre engasjerte.
Biennalen er godkjent som 6 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister.

Program

9.00 Velkommen
Musikalsk innledning ved Maylinn Vangen
9.10 Helsepolitisk innledning ved ordfører Marianne Borgen
9.25 «Inn i utenforskapet eksistensielle landskap» Therese Grøm
9.45 Innledning og presentasjon av Samarbeidsrådet og instituttene
10.00 Pause
10.20 «Se hele meg» Benjamin Solvang og Gunnar Brox Haugen
10.40 «Psykoterapi mot utenforskap» ved Marit Råbu
11.00 «Et erfaringsbasert perspektiv på mobbing og utenforskap. Mine personlige opplevelser som mobbeutsatt» Adriane Violette Strand Simon
11.20 «Psykoterapi for de usynlige. Erfaringer fra arbeidet med papirløse pasienter» Karl Eldar Evang
11.40 Enkel lunch med kaffe/ te
12.20 «Fra ensomhet til fellesskap gjennom gruppeterapi» Synnøve Ness Bjerke og Maylinn Vangen
12.40 «Expressive Arts in Transition (EXIT). Hvordan kunstuttrykk kan hjelpe mennesker finne tilhørighet som har mistet sin identitet og faller utenfor?» – fokus er på implementering av EXIT-manualen med mennesker fra Ukraina. Manualen er en gruppeintervensjon som fokuserer på stabilisering og selvregulering. Ved Melinda Ashley Meyer
13.00 «Å være fosterbarn – betyr det noe, da? Om å ha fosterbarn i terapi» Kjersti Brænne
13.20 Pause
13.40 «Å møte minoriteter på deres premisser» Usman Chaudhry
14.00 «Gruppeterapi med fokus på relasjoner og følelser for voksne med ADHD» Hanne-Sofie Johnsen Dahl
14.20 Pause
14.40 «Oppfølging av alvorlig psykisk syke som har flyttet ut av institusjon» Eivind Eckhoff
15.00 Program kommer.
15.20 Avrunding av dagen

Foredragsholdere

Marianne Borgen, ordfører i Oslo (SV)

Therese Grøm, har 20 års erfaring fra selvmordfeltet, med kommunikasjon og master i filosofi som bakgrunn. Hun har tidligere jobbet som informasjonsansvarlig, fagansvarlig og generalsekretær i LEVE-Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Gjennom sitt arbeid har hun blitt særlig opptatt av drivkraften som befinner seg i eksistensielle utenforskapsfølelser av å ikke være god nok, spesielt i lys av samfunnsfenomen som selvmord og ekstremisme. Terese har nylig stiftet selskapet Connection-Forebygging av utenforskap, med fokus på formidling og utforsking av utenforskap og tilhørighet i et eksistensielt perspektiv.

Benjamin Solvang er en av hovedpersonene og konsulent under produksjonen av læringsprogrammet SE HELE MEG – Om psykose og hva som kan hjelpe (www.sehelemeg.no). Dette er et læringsprogram for å styrke åpenhet og dialog mellom pasienter, familier og hjelpere og er blitt til i et nært samarbeid mellom stiftelsen SEPREP og filmskaper Gunhild Asting.  Benjamin er i dag styreleder i Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) og er en erfaren foredragsholder.

Gunnar Brox Haugen har vært prosjektleder for læringsprogrammet SE HELE MEG – Om psykose og hva som kan hjelpe, som har blitt laget sammen med filmskaper Gunhild Asting, Benjamin Solvang og Olav Løkvik. Han er daglig leder av Stiftelsen SEPREP.  Han var redaktør for artikkelsamlingen Mening og mestring ved psykoselidelserutgitt på Universitetsforlaget i 2015. Han har vært redaktør for Relasjonsboka- Relationsbogen – om dynamisk relasjonsarbeid – medmenneskelig, sammenhengende og effektiv behandling for mennesker med psykiske lidelser (Hertervig forlag 2022).

Marit Råbu er professor i psykologi ved psykologisk institutt, UiO. Hun er spesialist i klinisk voksenpsykologi og intensiv psykoterapi med utdanning fra Institutt for Psykoterapi og Institutt for Aktiv Psykoterapi. Driver en liten privatpraksis med psykoterapi og veiledning. Som professor jobber hun med psykoterapiforskning med spesiell interesse for utforskning av psykoterapiprosess med kvalitative metoder, kasusstudier og utvikling av kvalitativ forskningsmetode gjennom kunstneriske perspektiver.

Adriane Violette Strand Simon er 23 år gammel, og er brukerrepresentant i styret i IAP. Hun representerer Ungt nettverk i Voksne for Barn. Adriane er bachelor student i musikkteater, og er til enhver tid opptatt av temaene psykisk helse og mobbing i skolen.  

Karl Eldar Evang er psykologspesialist, psykoanalytiker og arbeider som avtalespesialist i Oslo. Han er en aktiv skribent, bla kjent for sin faste spalte i Klassekampen og for sitt engasjement for papirløse migranter og arbeid for antirasisme. Han er medlem av menneskerettighetsutvalget i Psykologforeningen og er styreleder i Zola-prisen. Han har i flere år jobbet ved Helsesenter for papirløse migranter i Oslo.  

Synnøve Ness Bjerke er lege, psykiater og gruppeanalytiker og har fra tidligere en master i økonomi, organisasjon og ledelse. Hun er undervisningsleder ved IGA, underviser og veileder ved IGA og i andre sammenhenger og har en mindre privat gruppeterapipraksis. Forfatter av boken Gruppeterapi, grunnleggende om hvorfor og hvordan(2018), bl.a. sammen med erfaringskonsulent Maylinn Vangen.

Maylinn Vangen er Erfaringskonsulent og musiker

Melinda Ashley Meyer er , PhD og MA i Expressice Arts, psykodrama-regissør og bioenergetisk terapeut. Leder av Norsk Institutt for Kunstuttrykk og Kommunikasjon (NIKUT). Professor ved European Graduate School (EGS), Sveits. Leder av implementerings prosjektet EXIT ved NIKUT. Medlem av Faglig forfatterforening og produsent av 3 filmer om EXIT-prosjektet; «I eksil fra kroppen», «Tilbake til livet» og «EXIT».

Kjersti Brænne er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Har lang erfaring med terapi av barn og ungdom, og har drevet mye veiledning og seminarvirksomhet i Bup og i regi av IBUP.

Usman Chaudry er psykolog og arbeider ved Rask psykisk helsehjelp Stovner, et lavterskeltilbud for personer med depresjon og angstlidelser. Her samarbeider de med pasienter med variert etnisk og kulturell bakgrunn, og de har gjennom flere år vært opptatt av å utvikle kultursensitive terapitilbud.

Hanne-Sofie J Dahl er psykologspesialist og er utdannet psykoanalytiker og gruppeanalytiker. Hun har en doktorgrad i psykoterapiforskning og forsker særlig på prosesser i psykoterapi. Hun har en privatpraksis og underviser psykologistudenter i psykoterapi og kandidater ved IGA i gruppepsykoterapi. Hun er også instituttleder ved IGA.

Eivind Eckhoff er psykiater og har vært overlege innenfor det psykiske helsevernet i Tromsø og omegn i en årrekke. Han er også utdannet som individualterapeut for arbeid med mennesker med psykoser. Han er spesielt opptatt av at mennesker med alvorlige psykiske lidelser som trenger hjelp over lang tid kan leve et godt liv med opplevelse av mening og mestring. I dette arbeidet har han arbeidet mye tverrfaglig i distriktet. Eivind er styreleder i Stiftelsen SEPREP.

Arrangør

Arrangører av konferansen er Samarbeidsrådet for utdanningsinstituttene i psykoterapi, som alle mottar støtte fra Helsedirektoratet. Det er historisk at alle instituttene samarbeider på denne måten. Vi ønsker å få frem betydningen av psykoterapi, der vi i en rekke praksisnære innlegg gir et innblikk i ulike anvendelsesområder for å motvirke utenforskap. Erfaring og forskning viser at terapi er til stor hjelp for brukerne, og at psykoterapeuten må ha en god opplæring i en psykoterapeutisk metode i tillegg til sin profesjonsutdanning. Psykoterapiutdanning gir en bedre psykisk helsetjeneste, ved å høyne fagfolks forståelse av mennesker og samspill, og slik forbedre tilbudet til brukerne.

Samarbeidsrådet består i 2023 av følgende institutter: 

 • Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP)
 • Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi (IGA)
 • Institutt for Aktiv Psykoterapi (IAP) 
 • Institutt for mentalisering
 • Institutt for Psykoterapi
 • Institutt for spiseforstyrrelser
 • Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT)
 • Norsk institutt for Kunstuttrykk og Kommunikasjon (NIKUT)
 • Norsk Karakteranalytisk institutt (NKI)
 • Norsk Psykoanalytisk Institutt (NPI)
 • Senter for psykoterapi og psykosial rehabilitering ved psykose (SEPREP)